วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (คำเมือง: LN-Wat Phrasing Woravihar.png) พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง”

ประวัติ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

พญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1888 ขั้นแรกให้ก่อสร้างเจดีย์สูง 23 วา เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา ต่อมาอีก 2 ปี จึงได้สร้างพระอาราม เสนาสนวิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร และกุฏิสงฆ์ เมื่อเสร็จเรียบร้อย ทรงตั้งชื่อว่า “วัดลีเชียงพระ” สมัยพระเจ้าแสนเมืองมา ขึ้นครองนครเชียงใหม่ โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองเชียงราย มาประดิษฐาน

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 วัดพระสิงห์ได้รับพระกรุณาโปรดให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับเจ้าอาวาส

วัดพระสิงห์เป็นวัดเก่าแก่ มีเจ้าอาวาสครองวัดสืบมาเท่าที่ปรากฏนามมีดังนี้

 • 1 พระอภัยจุลมหาเถระ พ.ศ. 1888 รัชสมัยพญาผายู
 • 2 สมเด็จพระศรีนันทะ รัชสมัยพระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์
 • 3 พระเจ้าจันทรังสีมหาเถระ รัชสมัยพระเจ้ากาวิละ
 • 4 สมเด็จพระจันทมหาเถระ รัชสมัยพระยาพุทธวงศ์
 • 5 ครูบาโพธิ์ ?
 • 6 พระกัญจนมหาเถระ พ.ศ. 2402 รัชสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
 • 7 พระเจ้าคันธา คนฺธโร พ.ศ. 2453
 • 8 ครูบาศรีวิชัย รักษาการในปี พ.ศ. 2467
 • 9 พระแก้ว รักษาการในปี พ.ศ. 2475
 • 10 พระโพธิรังสี (สีโหม้) พ.ศ. 2481-2492
 • 11 พระอภัยสารทะ (สมบูรณ์ จนฺทวํโส) พ.ศ. 2492-2493
 • 12 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว) พ.ศ. 2493-2516
 • 13 พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) พ.ศ. 2516-2552
 • 14 พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin