วัดศรีชุม

วัดศรีชุม เป็นหนึ่งในโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกำแพงเมืองเก่าในเขตเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปซึ่งเรียกว่า “พระอาจารย์” ซึ่งพระพุทธรูปปัจจุบันได้พังทลายเหลือเพียงกำแพงรอบกำแพงไม่มีหลังคาคลุมเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งมาจนถึงทุกวันนี้

พระพุทธรูปมีชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความมีเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมและนมัสการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันฝั่งตะวันตกเฉียงใต้อยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์โบราณ มีวัดใหม่ที่สร้างขึ้นพร้อมพระสงฆ์ ใช้ชื่อเดียวกันกับวัดศรีชุม

วัดศรีชุม เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงในวัดปรากฏว่าเป็นอนุสาวรีย์โบราณที่มีรูปทรงมณฑปประดิษฐานรูปปั้นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตคนมณฑปควรมีหลังคาโดมคล้ายกับแมนดาปาตั้งอยู่บนฐานสูง ช่องเปิดด้านหน้าเป็นช่องสำหรับมองเห็นพระพุทธรูปที่สวยงามและอยู่ไกล

โบราณสถานประกอบด้วย 2 อาคารหลักแห่งแรกคือรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนาด 32 x 32 เมตรสูง 15 เมตร ข้างในนั้นมีพระพุทธรูปชื่อว่าพระอาจารย์ที่ด้านหน้าของวัด มีห้องทั้งหมด 6 ห้องที่ปรากฏในจารึกว่า “ที่หัวเตียง” ทางทิศเหนือจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “อยู่บนหัว” จะอยู่ทางทิศใต้

ในช่วงรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงโปรดสร้างพระพุทธรูปเพื่อปกปิดพระพุทธรูป และในรัชสมัยของพระเจ้า Lithai โปรดสร้างกำแพงใหม่อีก 1 เมตรห่างจากกำแพงเดิม 1 เมตร 50 ซม. เพื่อสร้างบันได สร้างอุโมงค์ขึ้นไปทางด้านหลังของพระพุทธเจ้าผนังของอุโมงค์นี้โปรดไปที่แกะชนวนจากยอดเขาทั้งเก้าของเจดีย์ที่วัดมหาธาตุที่แกะแกะสลักด้วยเรื่องราวชาดก 550 ชาติและในส่วนของชนวนโปรด

สร้างสาวกของอัญชลีในการสร้างกำแพง 2 ชั้นของมณฑามันได้รับอิทธิพลจากศิลปะโปโลในลังกา ซึ่งแพร่หลายมากในยุคปัจจุบันในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงความนิยมของพระอัฏฐารศและในช่วงเวลาของเจ้าชาย

Wat Si Chum วัดศรีชุม

วัดศรีชุม

Sri Chum Temple is one of the historic sites in Sukhothai Historical Park. Located on the northwest side of the old city wall in the old town district Mueang Sukhothai District Sukhothai Province This temple is enshrined by the great Buddha image of the Buddha image, which is called “Phra Achan”. Which the current Buddha statue has broken down Leaving only the wall around the wall No roof covered Is an outdoor Buddha image to this day

Buddha is famous for its sacredness and charm and identity, inviting tourists to come and visit and worship continuously. And is considered one of the most important tourist destinations in Sukhothai At present, the southwest side is not far from the ancient monuments. There is a new temple built with Buddhist monks. Use the same name as Wat Sri Chum

Sri Chum Temple is a historic site located in the northwest of the city of Sukhothai. Presumably built in the reign of King Ramkhamhaeng In the temple, it appears a large ancient monument, with a square-shaped mondop, enshrined a large stucco Buddha statue.

Which assumed that in the past, the mondop should have a dome-like roof The mandapa is located on a high base. The front opening is a box to see the Buddha image, beautiful and far away.

The archaeological site consists of 2 main buildings, the first is a rectangular quadrilateral, 32 by 32 m high, 15 m high. Inside, the Buddha statue is named Phra Achan in front of the royal temple. There are 6 rooms displayed in the inscription that “At the foot of the bed” in the north Will have a big Buddha image “On the head” will be in the south.

During the reign of King Ramkhamhaeng, please make a Buddha image to cover the Buddha image. And in the reign of Lord Lithai, please create another new wall, 1 meter 50 cm away from the original wall, by the space to make the stairs.

Making a tunnel up to the back of the Lord Buddha The walls of this tunnel, please go to the slate sheep from the nine peaks of Chedi at Wat Mahathat where the sheep Engraved with 550 national allegory stories and in the part of the slate,

please create the disciples of the Anchalee In the construction of a 2-story wall of the mondola, it was influenced by the Lankan polo art. Which is very widespread in the modern period In the reign of King Ramkhamhaeng, the popularity of Phra

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin