วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง ตั้งอยู่ในตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามประวัติความเป็นมามันถูกสร้างขึ้นในปี 2533 และพระครูปรีชาประภาภากรเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี 2534

จนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในวัดเช่นห้ามมิให้พระสงฆ์ระดมทุนไม่ใช้ยาเสพติดทุกชนิดไม่ดูโทรทัศน์ฟังเพลงเล่นหวยหวยไม่จัดละครเป็นต้น

พระครูปรีชาประภาภากรเป็นผู้นำในการปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ และพัฒนาวัดหงษ์ทองนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนทั่วไปรวมถึงการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในวัดหงษ์ทองเช่นการสร้างศูนย์พัฒนาจิตใจ หน้ากว้าง 30 เมตรตั้งอยู่ในทะเลมูลค่า 10 ล้านบาทสร้างขึ้นในปี 1984-98

Hong Thong Temple วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง

Hong Thong Temple is located in Song Khlong Sub-district, Bang Pakong District, Chachoengsao Province. According to the history, it was created in 1990 and Phrakhru Preechaprapakorn took the position of abbot since 1991 to the present day.

Have set strict rules in the temple such as prohibiting the monks to raise funds Not to take drugs of all kinds Not watching television, listening to music, playing lottery lottery Not to arrange the theater etc.

Phrakhru Preechaprapakorn is a leader of Buddhist religious practice regularly. During various religious days And developed this Hong Thong temple to be prosperous and known to the general public Including the construction of many things Inside the Hong Thong Temple, for example,

the construction of a “mental development center Meditation hall Sorn Nilon Memorial “18 meters wide, 30 meters long, located in the sea, worth 10 million baht, built in 1984–98

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Author: admin