วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เดิมเป็นวัดราษฎร์ เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมที่สวนต่อกับทุ่งนา หรือ จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดแหลม เนื่องจากอาจที่มีต้นไทรอยู่ภายในวัด ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด เมื่อ พ.ศ. 2369 นั้นซึ่งตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จรึงโปรดเกล้า ให้พระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ทรงเป็นแม่ทัพรักษาพระนคร

ในเมื่อปี พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมจนถึง คลองสามเสน เพื่อสร้างที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถส่วนพระองค์ โดยพระราชทานนามว่า สวนดุสิต ซึ่งบริเวณที่ดินที่ทรงซื้อนั้นมีวัดโบราณ 2 แห่งคือ วัดดุสิตซึ่งอยู่ใน สภาพทรุดโทรมโดยใช้สร้าง

หอระฆังบวรวงศ์เป็นหอระฆังที่มีความทรงไทยประกอบหิวอ่อน สร้างขึ้นโดย พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังบวรสถานมงคล หน้าบัน ของหอระฆังจำหลักลายไทยประกอบภาพตราประจำตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่มีหน้าที่บันทิศตะวันตกเป็นภาพ ซึ่งเป็นตราประจำตำแหน่งองค์เดิม

พระอุโบสถเป็นแบบจตุรมุข มุขด้านตะวันออกขยายยาว ด้านเหนือหรือใต้ที่จะมีมุขกระสันต่อกับพระระเบียง หลังคา 4 ชั้น ด้านมุขกระสันทิศเหนือและทิศใต้อีก 5 ชั้นมีพระระเบียงโอบรอบด้านหลังและด้านหน้าพระอุโบสถ ทีมีกำแพงแก้ว

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Wat Benchamabophit Dusitwanaram was originally a Rat temple. Because it is located at Plai Laem that the garden is connected to the rice fields or is known as Wat Laem, because there may be banyan trees in the temple. There is no evidence that when created in 2326,

In the year 1898, King Chulalongkorn graciously pleased to buy land between Phadung Krung Kasem Canal and Samsen Canal to build a resting place for His Majesty. With the name of Suan Dusit, there are 2 ancient temples in the area of ​​land purchased, namely Dusit Temple, which is in Disrepair using construct


The Bowonwong Bell Tower is a Thai-style bell tower built by the Royal Family. Which is the temple of the Bovorn Sathan Palace, the gable of the bell tower, etch pattern of Thai pattern, accompanying the image of the Royal Palace Department of the royal palace, the monk Which is the seal of the original position.

The temple is a Jaturamuk. The east porch extends long. On the north or south, there will be a porch connected to the 4-story porch, the north and south of the porch, another 5 floors, with the porch around the back and the front of the temple. With glass walls

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin