Wat nevadadhammaramประวัติโดยสังเขป

เมื่อปี พ.ศ. 2545 คุณGeorge
และคุณเพิ่มพูล Nothelfer
ได้ปรารภว่าอยากจะก่อสร้างวัดขึ้นที่เมืองเฮนเดอร์สันมลรัฐเนวาด้าเพื่อเป็นที่ บำเพ็ญบุญกุศลสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใน เมือง
เฮนเดอร์สัน เมืองลาสเวกัส และบริเวณเมืองใกล้เคียง เพราะวัดที่มีอยู่แล้วอยู่ห่างไกลซึ่งลำบาก แก่การเดินทาง ไปร่วมทำบุญด้วยจึงได้สอบถามและปรึกษาหารือกันกับชาวพุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย และได้ตกลงกันว่าจะสร้างวัดขึ้น จึงได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์จันที
ณัฏฐาโนจากวัดป่าธรรมชาติเมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาเป็นผู้นำในการก่อตั้ง

 พร้อมกันนั้น คุณGeorge และคุณเพิ่มพูล Nothelfer ได้ยกบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง มี 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว พร้อมที่ดิน 1 ไร่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1911
Spring Lake Dr. Henderson ,NV 89015 ซึ่งได้ยื่นเรื่องขออนุญาตเป็น Non Profit ต่อทางการเจ้าหน้าที่ของมลรัฐเนวาด้าประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า :

Wat nevadadhammaram และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พศ 2545 และพร้อมกันนั้นก็ได้ทำการโอนบ้าน และที่ดินเป็นสมบัติของวัดเรียบร้อยแล้ว

   กิจวัตรและการอบรมธรรม
1. ทำวัตรสวดมนต์ และอบรมสมาธิทุกวัน
ตอนเช้า เวลา 06.30-08.30 น.
ตอนเย็น 18.30.-20.30 น.
2. มีการให้แสดงธรรมเป็นบางครั้ง
3. มีการแจกหนังสือ- เทป- ซีดี - วีซีดีธรรมะ แก่ผู้สนใจทั่วไป


   กิจกรรมที่วัดดำเนินการจัดในรอบปีดังนี้ คือ
1.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นประจำ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาฯลฯ

 

  การพัฒนาวัด
1.ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องอาคารใหม่
2.ปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารใหม่ให้ดีขึ้น
3.ปรับปรุงสวนหญ้าบริเวณวัดให้ดูร่มรื่น น่าอยู่

 


   ตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นสถานที่อยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
2.เพื่อเป็นที่รับรองสำหรับพระภิกษุ-ญาติโยมที่มาจากต่างรัฐและจากประเทศไทย
3.เพื่อเป็นสถานที่เผยแแพร่พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย

  โครงการระยะสั้น
1.สร้างห้องพักให้แก่ญาติโยมที่จะมา
อยู่ปฏิบัติธรรม
2.สร้างห้องน้ำเพิ่มอีก 1 ห้อง
3.ต่อเติมห้องสำนักงานวัด
  งบประมาณของโครงการที่คาดว่าจะได
1.จากคณะศรัทธาชาวพุทธในเมืองเฮนเดอร์สัน
และเมืองลาสเวกัส
2. จากคณะศรัทธาชาวพุทธต่างรัฐ ในสหรัฐอเมริกา


ปัญหาและอุปสรรค
1.การปรับปรุงแซ่มแซม และก่อสร้าง
ทั้งหมดนั้น พระภิกษุสงฆ์และคณะกรรมการ
ร่วมกันทำเอง
2.ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์เพื่อนำมาก่อสร้างอยู่
อีกเป็นจำนวนมาก

 


  จำนวนพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาของแต่ละปี
1. พ.ศ. 2546 จำนวน 2 รูป
1.1. พระจันที ณัฏฐาโน วิทยาฐานะ น.ธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส
1.2. พระมหาสุพล สุเมโธ วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พระธรรมทูต
 

2. พ.ศ. 2547 จำนวน 3 รูป
2.1. พระจันที ณัฏฺฐาโน วิทยาฐานะ น.ธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส
2.2. พระนันทพงศ์ ขันฺติโก วิทยาฐานะ น.ธ.เอก พระธรรมทูต
2.3. พระทวิช ทฺวิโช วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. 1-2 ศน.บ.พระธรรมทูต

3. พ.ศ. 2548 จำนวน 3 รูป

3.1 พระจันที ณัฏฐาโน วิทยาฐานะ น.ธ. เอก เจ้าอาวาส
3.2. พระนันทพงศ์ ขันฺติโก วิทยาฐานะ น.ธ.เอก พระธรรมทูต
3.3. พระทวิช ทฺวิโช วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. 1-2 ศน.บ.พระธรรมทูต


4. พ.ศ. 2549 จำนวน 4 รูป
4.1. พระอาคม ปุญฺญคโม วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี พระธรรมทูต
4.2. พระจันที ณัฏฐาโน วิทยาฐานะ น.ธ. เอก เจ้าอาวาส
4.3. พระนันทพงศ์ ขันฺติโก วิทยาฐานะ น.ธ.เอก พระธรรมทูต
4.4. พระทวิช ทฺวิโช วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. 1-2 ศน.บ. พระธรรมทูต

5. พ.ศ. 2550 จำนวน 5 รูป

5.1. พระจันที ณัฏฺฐาโน วิทยาฐานะ น.ธ.เอก เจ้าอาวาส
5.2. พระนันทพงศ์ ขันฺติโก วิทยาฐานะ น.ธ.เอก พระธรรมทูต
5.3. พระมหาวิชัย ธมฺมวิชโย วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 , ศน.บ. , ปว.ค. , พระธรรมทูต
5.4. พระมหาสุรัตน์ สุรฺตโน วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 ,ศน.บ. พระธรรมทูต

5.5. พระทวิช ทฺวิโช วิทยาฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. 1-2 , ศน.บ. พระธรรมทูต

 

Copyright 2007 of Wat Nevadadhamaram
1911 Spring Lake Dr., Henderson, NV 89002
Tel:702-565-9117 Fax:702-558-3710

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

Copyright 2007 of Wat Nevadadhamaram
1911 Spring Lake Dr., Henderson, NV 89002
Tel:702-565-9117 Fax:702-558-3710
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |