วัดป่าชิคาโกวัดป่าชิคาโกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ..๒๕๒๙ โดยคณะญาติธรรมชาวชิคาโกและรัฐใกล้เคียงตลอด.. ทั้งครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกัน ที่เดินทางมาโปรด และได้มอบปัจจัยบางส่วนไว้สำหรับสร้างวัดจนสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี

วัดป่าชิคาโกได้จดทะเบียนเป็นองค์กร Non Profit Organization ในนาม Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicago เมื่อปี พ.. ๒๕๒๙(1986)

ปัจจุบันวัดป่าชิคาโกตั้งอยู่ในเมืองเบอร์แบงค์ รัฐอิลลินอยส์ เลขที่ 8243 South Newland Ave. Burbank, IL. 60459

มีเนื้อที่ประมาณ ๑ เอเคอร์ ห่างจากตัวเมือง Chicagoระยะเวลาขับรถประมาณ ๓๐ นาที

วัดป่าชิคาโกมีพื้นที่และอาคารไม่ใหญ่มาก แต่เป็นวัดที่เน้นหนักไปในทางพัฒนาบุคคลให้มีศีลธรรม มีการปฏิบัติธรรม และฟังธรรมเป็นประจำทุกวัน มีอาคาร ๔ หลัง

อาคารหลังที่ ๑ มีสองชั้น ชั้นบน สำหรับเป็นที่พักพระสงฆ์ และมีห้องอุโบสถสำหรับสวดปาฏิโมกข์โดย เฉพาะอีกห้องหนึ่ง

(อุโบสถชั่วคราว) ชั้นล่าง ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น-ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ฉันภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์

อาคารหลังที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรม

อาคารหลังที่ ๓-๔ เป็นกุฏิกรรมฐาน สำหรับเป็นที่พักของผู้ปลีกภาวนาโดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านวัตถุ พรรษาปี พ.. ๒๕๔๗

การพัฒนาทางด้านวัตถุในปี ๒๕๔๗ และต้นปี ๒๕๔๘ ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมาก เพียงแต่ดูแลรักษา ในส่วนที่สำเร็จแล้วไม่ให้ทรุดโทรม โดยทำการซ่อมหลังคา อาคารหลังที่ ๑ และทางเดินที่ไปยังห้องอุโบสถ เท่านั้น

การพัฒนาทางด้านจิตใจ และกิจวัตรประจำวัน

๑. เวลา ๐๖.๐๐ น.นั่งสมาธิภาวนา ๑ ชั่วโมง และทำวัตรสวดมนต์เช้าประมาณ ๓๐ นาที

๒. เวลา ๑๑.๐๐ น.รับบิณฑบาต และแสดงธรรมก่อนฉันภัตตาหารประมาณ ๑๐ นาที

- ญาติโยมฟังธรรมเทศนา-ทำวัตรเช้าโดยสังเขป และนั่งสมาธิประมาณ ๑๕ นาที

เป็นประจำทุกวัน

๓. เวลา ๑๙.๐๐ น. นั่งสมาธิภาวนา ๑ ช.ม. และทำวัตรสวดมนต์เย็นประมาณ ๓๐ นาที

 

การปกครอง และการบริหาร

ปฏิบัติตามธรรมวินัย กฎระเบียบคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา และกฎระเบียบมหาเถรสมาคม มีการประชุมปรึกษาหารือกันในวันอุโบสถ สำหรับกรรมการบริหารวัดมีทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส โดยแบ่งหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบตามที่เห็นสมควร มีแผนกต่าง ๆ ตามรายการดังนี้

๑. แผนกการปกครอง ๒.แผนกอัดเทปและซีดีแจกเป็นธรรมทาน

๓. แผนกคอมพิวเตอร์ ๔ .แผนกห้องสมุด

๕. แผนกทำหนังสือ ๖. แผนกทำความสะอาด

๗. แผนกการเงิน ๘. แผนกทั่วไป

ปัจจุบันมีพระครูปลัด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระปลัด ประสงค์ ปริปณฺโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส ในช่วงที่เจ้าอาวาสไม่อยู่

 

การเผยแผ่ และกิจกรรมหลัก

. จัดอบรมสมาธิภาวนา บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา

๒. แจกเทปธรรมะ หนังสือธรรมะ และจัดพิมพ์จุลสาร แจกเป็นธรรมทานให้กับผู้ที่สนใจ

๓. จัดบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม ทำบุญใส่บาตร-ฟังธรรมในวันขึ้นปีใหม่-วันมาฆบูชา-วันสงกรานต์-วันวิสาขบูชา-วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา-วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และวันสำคัญอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

. มีญาติธรรมที่สนใจธรรมะมาถือบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมในช่วงหยุดงาน

๕. ให้ความรู้แก่นักศึกษาชาวอเมริกันที่สนใจมาเรียนรู้ธรรมะทางพระพุทธศาสนา

๖. นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณ จากอเมริกาและเมืองไทยมาสอนธรรมะในโอกาสต่าง ๆ ที่เห็นสมควร

๗. เปิดสอนธรรมศึกษาให้แก่ผู้สนใจ

 

การสังคมสงเคราะห์ ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗

๑. บริจาคช่วยค่าอาหาร และพิมพ์หนังสือ ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) ณ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ

๒. บริจาคช่วยเหลือเมืองไทย ในโครงการผ้าป่าช่วยชาติของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน)

๓. บริจาคช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยสีนามิ ที่เมืองไทย เป็นเงิน $11,910.00

๔. บริจาคประจำปี

๔. ๑ ค่าบำรุงคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๔. ๒ ค่าบำรุงกองเลขานุการ

๔. ๓ มูลนิธิญาณสังวร

๔. ๔ กองทุนพระภิกษุอาพาธ

 โครงการในอนาคต

. หากเป็นไปได้ทางวัดมีโครงการจะขยายสถานที่ให้กว้างกว่าเดิม เพื่อความสะดวกกับประชาชนที่มาบำเพ็ญกุศล และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

. ปรับปรุงแนวการเผยแผ่ทาง Internet ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

. ปรับปรุงอาคารและสถานที่ในส่วนที่ทรุดโทรม

จำนวนพระภิกษุที่อยู่จำพรรษา และลำดับผู้นำทางสงฆ์ แต่ละปี มีดังนี้ ปี พ..๒๕๒๙ มีจำนวน ๒ รูป พระครูพุทธิสารสุนทร เป็นประธานสงฆ์

ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีจำนวน ๒ รูป พระครูเกษมคุณารักษ์ เป็นประธานสงฆ์

ปี พ..๒๕๓๑ มีจำนวน ๓ รูป พระครูสังฆรักษ์คำพองปญฺาวุโธ เป็นประธานสงฆ์

ปี พ..๒๕๓๒ มีจำนวน๓ รูป พระครูสังฆรักษ์คำพอง ปญฺาวุโธ เป็นประธานสงฆ์

ปี พ.. ๒๕๓๓ มีจำนวน ๗ รูป พระครูพุทธิสารสุนทร เป็นประธานสงฆ์

พระปลัด สุเทพ กตปญฺโ รักษาการเจ้าอาวาส

ปี พ.. ๒๕๓๔ มีจำนวน ๕ รูป พระปลัดประสงค์ ปริปุณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ.. ๒๕๓๕ มีจำนวน ๓ รูป พระปลัดประสงค์ ปริปุณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ.. ๒๕๓๖ มีจำนวน ๕ รูป พระปลัดประสงค์ ปริปุณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๓๗ มีจำนวน ๓ รูป พระปลัดประสงค์ ปริปุณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๓๘ มีจำนวน ๔ รูป พระปลัดประสงค์ ปริปุณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๓๙ มีจำนวน ๔ รูป พระปลัดประสงค์ ปริปุณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๔๐ มีจำนวน ๔ รูป พระปลัดประสงค์ ปริปุณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๔๑ มีจำนวน ๖ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ รักษาการเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๔๒ มีจำนวน ๖ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ รักษาการเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๔๓ มีจำนวน ๔ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๔๔ มีจำนวน ๔ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๔๕ มีจำนวน ๕ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ..๒๕๔๖ มีจำนวน ๕ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีจำนวน ๖ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีจำนวน ๖ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีจำนวน ๕ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจำนวน ๖ รูป พระครูปลีด ประเสริฐ จิตฺตเสฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส

 

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

ปัจจุบันวัดป่าชิคาโกตั้งอยู่ในเมืองเบอร์แบงค์ รัฐอิลลินอยส์ เลขที่ 8243 South Newland Ave. Burbank, IL. 60459

มีเนื้อที่ประมาณ ๑ เอเคอร์ ห่างจากตัวเมือง Chicagoระยะเวลาขับรถประมาณ ๓๐ นาที

 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |