วัดถ้ำเขาเต่าตั้งแต่ข้างล่าง (ด้านทิศเหนือเชิงเขาด้านใน)จนถึงข้างบนเขา(ด้านทิศ
ตะวันออก)ตลอดที่ดินของวัด เขาเต่าและต่อมาได้ทราบว่าได้ขายที่ดินให้กับ
ร.ตเฉลิมพิพัฒน์พันธ์ูุ์เป็นผู้ครอบครองโดยไม่ทราบว่ามีหลักฐานหรือไม่ต่อมา
เมื่อปี พ.ศ 2507เจ้าอาวาสถ้ำเขาเต่าได้ทำการจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดินได้เลขที่ 29ก/1 โดยที่ดินผืนนี้ติดกับที่ดินของ ร.ต เฉลิมตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น และมีบริเวณทีดินควบคุมถึงไหล่เขาข้างหาดทรายย้อย ( ด้านทิศใต้-
ของภูเขา) และได้ครอบครองมาตลอด

 
  ต่อมาได้มีพระภิกษุคณะธรรมยุติมาจากต่างจังหวัด ได้มาขอพักเป็นระยะๆ  

และมีพระภิกษุมหานิกายมาขอพักอยู่เสมอ ๆระยะหลังมีพระภิกษุชื่ออาจารย์ภักติ์
์อคเตโชได้มาพักและขอให้ใช้เป็นชื่อวัดเขาเต่าและได้ดำเนินการขอไม้จากกรม
ป่าไม้เพื่ีอทำการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างได้เกิดเหตุ
การณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านอาจารย์ภักต์ฯซึงไม่ทราบสาเหตุและท่านอาจารย์ภักต์ฯ
ก็ได้หายสาปสูญไปต่อมามีท่านอาจารย์เล็ก(แขก)ฐานิสสโรเข้ามาพักและได้ดำ
เนินการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆจนทำให้สำนักสงฆ์ถ้ำเขาเต่าเจริญขึ้นมาตามลำ
ดับ จนกระทั่งประมาณกลางปีพ.ศ2538พระอาจารย์เล็ก ฐานิสสโรได้ทำหนังสือ
ร่วมกับคณะกรรมการมอบที่พักสงฆ์ถ้ำเขาเต่าคืนให้กับพระครูอรรถวิมล เจ้าคณะ
ตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ธ ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาเต่าองค์ปัจจุบัน และพระ
ครูอรรถวิมลได้มอบหมายให้พระบุญเทอด(แดง)ญาณเตโชเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์
ถ้ำเขาเต่าแห่งนี้ และได้ดำเนินการก่อสร้างจนปัจจุบัน

-พ.ศ.2539 สร้างศาลา ร.5 สะพานทางเดินเลียบเขา,ลานลูกกรงหลังพระยืน
-พ.ศ.2540 สร้างศาลาหกเหลี่ยม พระพุทธรูปยูไลนั่งในศาลา
-พ.ศ.2541 สร้างศาลาไทยประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์,
บันไดขึ้นศาลา
-พ.ศ.2542 บูรณะถ้ำ,สร้างกุฏิสงฆ์ 3 หลัง,ลานไทรต่างระดับ,บันไดขึ้นเขา,
ห้องพักใต้ศาลาร.5
-พ.ศ.2543 เปลี่ยนระบบสายไฟใหม่ ต่อประปา และปัจจุบันกำลังทำการก่อ
สร้างวิหาร และหอฉันบำเพ็ญกุศลใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณทั้ง
หมด 3,000,000บาท เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2543


-พ.ศ.2544 สร้างศาลาแปดเหลี่ยม ประดิษฐานำพระพุทธรูปปางอุ้ม
บาตร,บันไดขึ้นศาลา,สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ จำนวน 5 หลัง
-พ.ศ.2545 เริ่มทำการก่อสร้างฐานรากตัวโครงสร้างอาคารฐานพระ
พุทธรูปปางมารวิชัยพุทธศิลปะสมัยสุโขทัย หน้าตัก9.99เมตรความ
สูงรวมฐาน 19.99 ม. ซึ่งได้ก่อสร้างอยู่บนเขาเต่าได้เริ่มต้นก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ
12,000,000 บาท จัดสร้างพุทธประวัติ งานปูนปั้นนูนต่ำ โดยรอบฝา
ผนังภายในวิหารปฏิบัติธรรม และภายนอกวิหารบางส่วน
-พ.ศ.2546 จัดสร้างพระพุทธศรีอริยเมตไตยประทับบนเต่ามังกร,ก่อ
สร้างศาลาทรงไทย ริมทะล ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรและปัจ
จุบันกำลังทำการก่อสร้างต่อไป

     
 
       
 
 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

วัดถ้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ี
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |