วัดหงษ์ประดิษฐารามวัดหงษ์ประดิษฐาราม ตั้งอยู่เลขที่ 895 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา สค.1 เลขที่ 461 มีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือยาว 6 เส้น ติดต่อกับที่ธรณีสงฆ์ของวัด
ทิศใต้ยาว 6 เส้น ติดต่อกับถนนเพชรเกษม
ทิศตะวันออกยาว 6 เส้น 14 วา ติดต่อกับที่ดินนายแก้ว ศรีธรรมโชติ และที่ดินนายเปี่ยม
ทิศตะวันตกยาว 6 เส้น 11 วา ติดต่อกับถนนซอย 2 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

ที่ธรณีสงฆ์ของวัดหงษ์ประดิษฐารามมี 4 แปลง เนื้อที่ 8 ไร่ 98 ตารางวา สค.1 เลขที่ 458, 459, 462

วัดหงษ์ประดิษฐาราม สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 เดิมวัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนกาญจนวณิช เมื่อกองพันทหารราบที่ 3 (ค่ายเสนาณรงค์) ได้มาตั้งค่ายตรงที่ตั้งวัด จึงได้ย้ายมาตั้งสร้างขึ้น ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ชาวบ้านในสมัยนั้นได้ถวายที่ดินส่วนหนึ่งในการสร้างวัด ต่อมาหลวงพ่ออุ้ย เขมาภิรโต อดีตเจ้าอาวาสได้ซื้อขยายเพิ่มเติม ชาวบ้านเรียกว่าวัดคอหงส์ ตามชื่อหมู่บ้านในสมัยนั้น วัดหงษ์ประดิษฐาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2498
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมถนนเพชรเกษม ใกล้สามแยกคอหงส์ มีอาคารบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการตั้งอยู่หนาแน่น ถาวรวัตถุมีอุโบสถกว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา 3 ชั้น พื้นปูด้วยหินอ่อน พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง 3 เมตร ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยพระราชสุธี เจ้าคณะตรวจการภาค 9 ในสมัยนั้น
ในปี พ.ศ. 2510 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ได้รับการพิจารณาจากกรมการศาสนา ยกฐานะ ขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง หลังจากที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดพัฒนาแล้ว พอถึงปี พ.ศ. 2524 ได้รับพัดเป็นวัดพัฒนาดีเด่น วัดหงษ์ประดิษฐาราม ตั้งแต่ได้รับการประกาศให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาจากทางราชการแล้ว จนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 60 กว่าปี มีเจ้าอาวาสจำนวน 2 รูป คือ
รูปที่ 1 พระโสภนพิทยาคุณ (อุ้ย เขมาภิรโต) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2506
รูปที่ 2 พระปริยัติวรานุกูล (สุนทร ฐานธมฺโม) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ถึงปัจจุบัน
 
 
 

ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ชื่อ พระปริยัติวรานุกูล ฉายา ฐานธมฺโม อายุ 82 พรรษา 61 วิทยฐานะ นักธรรมเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ และเจ้าอาวาสวัดหงษ์ประดิษฐาราม สถานะเดิม ชื่อสุนทร นามสกุล จันทฤทธิ์ เกิดวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2466 บ้านเลขที่ 72 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นามบิดา นายฉิ้น จันทฤทธิ์ มารดา นางรักษ์ จันทฤทธิ์ บรรพชาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ณ วัดดอน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพระอุปัชฌาย์ทอง ฆงฺคสฺสโร วัดดอน อดีตเจ้าคณะตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 ณ วัดดอน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพระอุปัชฌาย์ทอง ฆงฺคสฺสโร วัดดอน อดีตเจ้าคณะตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์ วิทยฐานะ ความรู้สายสามัญ พ.ศ. 2479 จบชั้นประถมบริบูรณ์ จากโรงเรียนวัดดอน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความรู้ด้านปริยัติธรรม พ.ศ. 2487 สอบได้นักธรรมชั้นเอกได้ในสนามหลวง สำนักศาสนศึกษาวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา การศึกษาพิเศษ จบวิธีการเทศน์มหาชาติคาถาพันบั้นต้น บั้นปลาย ตลอดกัณฑ์ราย 13 กัณฑ์
การส่งเสริมการศึกษา
1. ในฐานะเป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดหงษ์ประดิษฐาราม ได้จัดตั้งกองทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ในขณะนี้มียอดเงินกองทุนมูลนิธิ จำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
2. ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ ได้ดำเนินการหาเงินจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ (ธรรมศึกษา) ทุกสำนักในเขตอำเภอหาดใหญ่ ขณะนี้มีจำนวนเงินในธนาคารจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3. จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราเรียน ไว้ประจำสำนัก ศาสนศึกษาวัดหงษ์ประดิษฐาราม และสำนักเรียนอื่น ๆ ภายในเขตปกครอง
4. จัดถวายนิตยภัต (เงินเดือนครูสอน) ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี ตลอดปีการศึกษา เป็นประจำทุกปี
5. จัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา เฉพาะวัดหงษ์ประดิษฐารามไว้ 1 ทุน และดำเนินการให้ทุกวัดในเขตปกครองจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนที่มีโรงเรียนอยู่ในวัด
6. มอบรางวัลแก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบไล่ได้ ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ.9 รูปละ 1 รางวัล โดยยึดหลักการพิจารณาความรู้ดี (สอบไล่ได้) ประพฤติดี (ไม่ขาดกิจวัตร) ความสามารถดี (เอาใจใส่งานส่วนรวมของวัด)

งานปกครอง
พ.ศ. 2488 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าอาวาสวัดหงษ์ประดิษฐาราม
พ.ศ. 2511 เป็นเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2512 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานการศึกษา
พ.ศ. 2495 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและผู้ช่วยเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดหงษ์ประดิษฐาราม
พ.ศ. 2506 เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดหงษ์ประดิษฐารามและโรงเรียนบ้านคลองเปล
พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดหงษ์ประดิษฐาราม
พ.ศ. 2530 ได้รับพัดเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เป็นเจ้าสำนักเรียนตัวอย่าง (สำนักเรียนดีเด่น)
งานเผยแผ่
1. เป็นหัวหน้าสายพระธรรมทูต ประจำอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เป็นผู้อุปถัมภ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนอยู่ภายในวัด
3. เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอหาดใหญ่
4. เป็นประธานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดหงษ์ประดิษฐาราม และวัดต่าง ๆ ภายในเขตอำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง

งานสาธารณูปการ
1. เป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงเรียนประถมศึกษา วัดหงษ์ประดิษฐาราม เป็นลักษณะไทยประยุกต์ 1 หลัง
2. เป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาบ้านคลองเปล ลักษณะ 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้
3. เป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม และหอพัก เป็นตึก 3 ชั้น
4. เป็นผู้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนหน่วยวิทยบริการ มจร จังหวัดสงขลา เป็นตึก 3 ชั้น
5. อำนวยการก่อสร้างหอประชุมภายในวัด โดยความอุปถัมภ์จาก เทศบาลนครหาดใหญ่
6. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ภายในวัดหงษ์ประดิษฐาราม จำนวน 22 หลัง
7. เป็นผู้ดำเนินการสร้างเมรุเผาศพ และศาลาบำเพ็ญกุศลศพภายในวัด
8. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน วัดหงษ์ประดิษฐาราม จำนวน 1 หลัง
9. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญ เป็นตึก 3 ชั้น หลังคาทรงไทย
10. เป็นประธานคณะสงฆ์จัดหาเงินสร้างห้องพิเศษตึกสงฆ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2494 เป็นพระปลัด ฐานานุกรมของเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ (พระโศภณพิทยาคุณ)
พ.ศ. 2512 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
พ.ศ. 2516 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
พ.ศ. 2529 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ
พ.ศ. 2534 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติวรานุกูล

พระอุโบสถวัดหงษ์ประดิษฐาราม

พระประธาน

พระอุโบสถ

ประวัติท่านเจ้าพระคุณพระโศภนพิทยาคุณ(อุ้ย เขมาภิรโต)

วิหารหลวงปู่อุ้ย

ชื่อเดิม อุ้ย แก้วคีรี เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ตรงกับวัน จันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปี ชวด ณ บ้าน เก้าเส้ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โยมบิดา นายอ่อนแก้ว แก้วคีรี โยมมารดา นางหนู แก้วคีรี เมื่ออายุ 18 ปี บรรพชา ณ วัดศาลาหัวยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบท โดยท่านพระครูวิจิตรคณานุรักษ์เป็นพระอุปัชฌาย์

ได้มาร่วมสร้างวัดหงส์ประดิษฐาราม ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาส ได้พัฒนาบำรุงวัดในทุก ๆ ด้านจนเจริญก้าวหน้า ประกอบด้วยเจ้าพระคุณเป็นผู้ทรงศีลมีจริยาวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่ง จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ที่พระโศภนพิทยาคุณ

ตลอดระยะเวลาที่เจ้าพระคุณมีชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติศาสนกิจและตรากตรำทำงานอันเป็นส่วนรวม มิได้มีเวลาพักผ่อนอันเป็นเหตุให้อาพาธด้วยโรคต่าง ๆ และได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2506 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ รวมอายุได้ 63 พรรษา

วิหารหลวงปู่อุ้ย วิหารหลวงปู่อุ้ย วิหารหลวงปู่อุ้ย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ประวัติเริ่มแรก เป็นสำนักศาสนศึกษาวัดหงส์ประดิษฐาราม เริ่มก่อตั้งโดย พระโศภนพิทยาคุณ (อุ้ย เขมาภิรโต) อดีตเจ้าอาวาส และอดีตเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อ ปี พุทธศักราช

แผนกที่เปิดสอน
- แผนกธรรม แยกเป็น นักธรรมตรี โท เอก สำหรับพระภิกษุสามเณร และธรรมศึกษา สำหรับฆราวาส (เปิดเรียนในช่วงเข้าพรรษา จนถึงการสอบนักธรรม แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
- แผนกบาลี ตั้งแต่ชั้นบาลีไวยากรณ์ ประโยค ๑-๒ ปธ.๓, ๔, ๕, ๖, ๗, เปิดเรียน แรก ๙ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี ไปจนถึงการสอบบาลีสนามหลวง แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๓

ผู้บริหาร
- เจ้าอาวาส เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา
- ครูใหญ่
- สภาคณาจารย์

ปัจจุบันได้รับการยกเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดสงขลา เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๓

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 895 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |