วัดพุทธวิหารแอสตัน๑. ชื่อวัด วัดพุทธวิหารแอสตัน (The Buddhavihara Temple)

The Buddhavihara Temple,Alrewas Road,

Kings Bromley,Burton on Trent,

Staffordshire, DE13 7HR

Tel : 01543 472315

http://www.watthaiuk.com E-mail: Ajahn@watthaiuk.com , watthaiuk@hotmail.com

๒. ประวัติวัด
๒.๑ ความเป็นมา
วัดพุทธวิหารแอสตัน ตั้งขึ้นเมื่อปี ๑๙๙๔(๒๕๓๗) โดยคณะกรรมการของสมาคมชาวพุทธอินเดีย (Dr.Ambedkar Buddhist Society) ซึ่งได้ซื้อบ้านสมัยวิคทอเรีย ขนาดสามชั้น ด้วยเงินสดประมาณ ๑๐๐,
๐๐๐ ปอนด์ และได้นิมนต์พระสงฆ์ไทย คือ พระมหาสมบุญ สิทฺธิญาโณ อดีตพระธรรมทูต อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เมืองวูลเวอร์แฮมตัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเบอร์มิงแฮมไปทางเหนือประมาณ ๑๕ ไมล์ มาเป็นประธานในการเปิดวัด
๒.๒ เนื้อที่และตัวอาคาร

วัดพุทธวิหารแอสตัน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔๐๐ ตารางเมตร ตัวอาคาร เป็นตึกสมัยวิคทอเรีย (Victoria Style) สามชั้น มีโรงรถ 2 แห่ง ด้านหลังมีสวนและอาคารหลังเล็ก (
ถูกดัดแปลงเป็นห้องเรียนและห้องพักสำหรับฆราวาส)
๒.๓ การนิมนต์พระสงฆ์

คณะกรรมการวัดซึ่งเป็นชาวพุทธที่นับถือ ดร.เอมเบดคาร์ ได้เดินทางไปนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธปทีปให้มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดนี้ถึง ๒ ครั้ง ซึ่งในขณะนั้น พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งพระธรรมทูตที่วัด พุทธปทีป เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยลอนดอน จึงได้รับนิมนต์มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธวิหารแอสตัน
๒.๔ การยกสถานะให้เป็นวัดไทย

หลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทย คือ พระมหาเหลา ปัญญาสิริ และคณะสงฆ์ มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธวิหารแอสตัน การบริหารวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ทุกประการ จนระยะเวลาผ่านไป ๕ ปี คณะกรรมการสมาคมชาวพุทธดร.เอมเบดคาร์ ได้มีความประสงค์จะย้ายวัดไป ณ สถานที่แห่งใหม่ ส่วนพระมหาเหลาได้พิจารณาเห็นว่า วัดนี้ก็เป็นศาสนสถานที่รู้จักกันดีของชาวไทยพุทธและควรจัดตั้งให้เป็นวัดไทย จึงได้นัดประชุมกับชาวไทยที่ได้มาร่วมงานของวัดเป็นประจำว่า มีความประสงค์จะซื้อวัดแห่งนี้จากคณะกรรมการชาวพุทธอินเดียให้เป็นวัดไทยโดยสมบูรณ์ ซึ่งชาวไทยทั้งหลายก็เห็นด้วย จึงได้ดำเนินการติดต่อซื้อในราคา ๙๐,๐๐๐.๐๐ปอนด์ (เก้าหมื่นปอนด์ถ้วน) โดยได้รับการเห็นชอบและสนับสนุนจากพระเดชพระคุณพระภาวนากิจโกศล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และพระเดชพระคุณพระราชกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ และต่อมาก็ได้จัดตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาไทย-อังกฤษ เพื่อรับรองสถานะวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ
การทำงานของพระมหาเหลา ปัญญาสิริ เป็นที่รู้จักของคนไทยและคนอังกฤษเป็นอย่างดี จึงสามารถรวบรวมสมาชิกและผู้สนับสนุนการจัดซื้อวัดได้โดยไม่มีหนี้กับทางธนาคารแต่อย่างใด คณะกรรมการมูลนิธิวัดพุทธศาสนาไทย
อังกฤษได้ลงมติว่า ควรจะให้เป็นวัดมีสังกัดอย่างเป็นทางการ โดยเห็นว่าพระมหาเหลา ปัญญาสิริ เป็นพระสงฆ์จากสำนักวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร จึงได้ทำหนังสือขอขึ้นเป็นสาขาของวัดมหาธาตุฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯได้ประชุมคณะกรรมการสงฆ์ เพื่อพิจารณารับไว้เป็นสาขาของวัดมหาธาตุฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา
๒.๕วัตถุประสงค์ในการสร้างวัด

๑.เพื่อเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านปริยัติและปฏิบัติ
๒.เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวไทยในประเทศอังกฤษ
๓.เพื่อประสานงานระหว่างกลุ่มชาวพุทธในอังกฤษและยุโรป
๔.เพื่อเผยแพร่และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทยในประเทศอังกฤษ

สถานภาพวัดในปัจจุบัน

วัดพุทธวิหารแอสตัน ได้ย้ายจาก 5 Hampton Road Aston Birmingham B6 6AN เข้ามาอยู่ ณ หมู่บ้าน Kings Bromley. Eastfields House, Alrewas Road, Burton on Trent, Staffordshire DE13 7HR อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550. เนื่องจากวัดแห่งเดิมนั้น ไม่มีสถานที่เพียงพอแก่การปฏิบัติศาสนกิจ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องนอนของผู้เข้ามาพักและปฏิบัติธรรม ห้องสวดมนต์ และลานวัดในการจัดงานพิธีต่างๆ เป็นต้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหล่านี้ พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ(ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) พร้อมคณะกรรมการ และญาติโยมที่ปรึกษาหลายท่าน จึงได้ตัดสินใจซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ณ หมู่บ้านKings Bromley แห่งนี้ ด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงแต่ก็อยู่ในสภาพที่ดี และหลายคนพอใจในบ้านแห่งนี้ เพราะเป็นสถานที่สงบ


๓.พระธรรมทูตจำพรรษาปี ๒๕๔๗ จำนวน ๘ รูป คือ
๑. พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ (ประชาราษฎร์ ) อายุ ๔๖ พรรษา ๒๕ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔., พม., พธ.บ., M.A. (London)
สังกัดเดิมมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จ.กรุงเทพมหานคร

๒. พระทัพ กาบแก้ว อายุ ๓๗ พรรษา ๑๗ วุฒิการศึกษา น.ธ เอก, ศน.บ. สังกัดเดิม วัดหมื่นล้าน อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓. พระมหาจำเริญ เขมวีโร พรรษา ๑๖ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๗, พธ.บ. สังกัดเดิม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขต พระนคร จ. กรุงเทพมหานคร
๔. พระมหาสฤษฎ์พล รติวฑฺฒโน วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗, พธ.บ. (ครุศาสตร์), ศศ.น. (มหิดล) สังกัดเดิม วัดวิมุตยาราม เขต บางพลัด จ. กรุงเทพมหานคร
๕. พระมหาจันทดิษฐ์ จนฺทปฺโญ พรรษา ๑๒ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ. พระธรรมทูตรุ่นที่ ๔ วัดเบญจมบพิตร จ. กรุงเทพมหานคร ฝ่ายบัญชี
๖. พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (พิลาพันธุ์) อายุ ๓๒ พรรษา ๑๒ วุฒิการศึกษา นธ.เอก,ปธ.๖,พธ.บ.,พธ.ม.พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๗
สังกัดเดิม วัดพายัพ ต.ในเมืองอ.เมือง จ.นครราชสีมา ฝ่ายเผยแผ่

๗. พระมหาพิณโย อภิปัญโญ (ศรีคำมี) อายุ ๓๐ พรรษา ๑๐ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ปธ.๓,พธ.บ.พธ.ม. สังกัดเดิม วัดพิกุลทอง
๘. พระมหาเสกสรรค์ ปญฺญาสิริ (พินุยรัมย์) อายุ ๓๐ พรรษา ๑๐ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,
ป.ธ.๓ สังกัดเดิม วัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

๔. คณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธศาสนาไทย-อังกฤษ
๑.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ ที่ปรึกษา
๒.นายมงคล พันธา ประธานมูลนิธิ
๓. มิสเตอร์วิลสัน ยัง เลขานุการฯ
๔. มิสเตอร์ฟิลลิป เฮนรี่ กรรมการ
๕. นางอร่ามรัตน์ ทราวตัน กรรมการ
๖. นางปิยวรรณ มาร์ช กรรมการ
๗. นางกาญจนา ศรีมหาพรหม กรรมการ
๗. นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ เหรัญญิก

๕. ศาสนสมบัติของวัดประกอบด้วย
๕.๑ ที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ ๑,๔๐๐ ตารางเมตร
๕.๒ ตัวอาคาร เป็นตึกสมัยวิคทอเรีย (Victoria Style) สามชั้น โดยแบ่งเป็นห้องจำนวน ๒๗ ห้อง ประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ ๑ ห้อง ห้องเรียน ๒ ห้อง ห้องสำนักงาน ๑ ห้อง ห้องสมุด(ห้องเรียน) ๑ ห้อง ห้องครัว ๑ ห้อง ห้องทานอาหาร ๑ ห้อง ห้องเก็บครุภัณฑ์ ๔ ห้อง ห้องนอน ๖ ห้อง ห้องสรงน้ำ ๑ ห้อง ห้องสรงน้ำ/สุขา ๖ ห้อง (สำหรับพระสงฆ์ ๒ ห้อง สำหรับอุบาสก ๒ ห้อง อุบาสิกา ๒ ห้อง) และมีสวนสนามหญ้าอยู่ด้านหลัง และมีกุฏิขนาดเล็กสำหรับรับรองผู้มาผู้ปฏิบัติธรรมอีก ๑ หลัง (๓ห้อง) คือ ห้องนอน ๑ ห้อง ห้อง เรียน ๑ ห้อง และห้องเก็บครุภัณฑ์ ๑ ห้อง
โดยเฉพาะสวนหลังวัด มีศาลาเล็ก ๙ หลัง และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากเมืองไทยประจำอยู่ ๙ องค์ ได้แก่ พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธชินราช หลวงพ่อสุโขทัย หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นต้น

๖. กิจกรรมของวัด
๖.๑ การเผยแผ่
๖.๑.๑ บรรยายธรรม ตามโรงเรียน บริษัท วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
และที่วัดในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมพิเศษ
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ในแต่ละครั้งประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ คน นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในประเทศอังกฤษ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธวิหาร แอสตันไปบรรยายภาควิชาพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ ส่วนที่วัดพุทธวิหารแอสตันก็จะมีกลุ่มชาวพุทธในประเทศอังกฤษที่รวมกลุ่มกันมาปฏิบัติธรรม (Samatha Group)และเรียนวิธีสวดมนต์ในสูตรต่างๆอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ยังนิมนต์พระสงฆ์ไปสอนตามศูนย์รวมของกลุ่มในเมืองใหญ่ ๆ เช่น แมนเชสเตอร์ แคมบริจด์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่อันหนึ่งในการประสานงานกับกลุ่มปฏิบัติธรรมชาวอังกฤษทั้งหมด
๖.๑.๒ จัดพิมพ์วารสารธรรม เพื่อนธรรม (Friends in Dhamma) เผยแผ่ธรรมะและกิจกรรมต่างๆของวัดให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในยุโรป อเมริกาและเอเชีย ทุก ๒ เดือน มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดส่งไปให้สมาชิกซึ่งมีจำนวน ๑,
๕๐๐ คน
๖.๒ การศึกษา

๖.๒.๑ เป็นศูนย์การศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
(Thai Language and Culture Centre )
๖.๒.๒ ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษ โดยการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษ ( City College)
๖.๒.๓ ศูนย์ฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน (The Buddhist Meditation centre)
๖.๒.๔ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ (The Buddhist studies)
๖.๒.๕ ศูนย์การศึกษาการนวดแผนไทยโบราณ (The Traditional Thai Massage centre)
๖.๒.๖ ศูนย์การแปลภาษา (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) สำหรับคนทั่วไป ( Translation Centre)

๖.๓ การสงเคราะห์และสาธารณูปการ

๖.๓.๑ เป็นผู้ประสานงานมูลนิธิแองโกล-ไทย ที่มีวัตถุประสงค์มอบทุนการศึกษาช่วยเด็กยากจนในชนบทไทยทุกปี (งานต่อเนื่องของพระมหาเหลา ปัญญาสิริ ขณะปฏิบัติงานอยู่ที่วัดพุทธปทีป )
๖.๓.๒ เป็นผู้ร่วมจัดตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนา ที่มีวัตถุประสงค์ช่วยสงเคราะห์พระสงฆ์เพื่อการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษและยุโรป
๖.๓.๓ เป็นศูนย์รรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในประเทศไทย เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยหนาว เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓,๐๐๐คน (นักเรียนผู้รับทุนการศึกษาปีละ ๓๐๐ คนๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๗๘๐,
๐๐๐ บาท ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ )
๖.๔ กิจกรรมอื่น ๆ

กิจวัตรของพระสงฆ์
๖.๔.๑. ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิภาวนา เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ทุกวัน
๖.๔.๒. ทำวัตรสวดมนต์เย็น เวลา ๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน
๖.๔.๓. สอนกรรมฐานที่วัด เวลา ๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี
สอนกรรมฐานที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม เวลา ๑๘.๐๐ ๒๐.๐๐ ทุกวันศุกร์
๖.๔.๔. ทำงานประจำที่สำนักงาน เช่น ตอบรับเอกสาร ทำวารสาร จัดทำหนังสือเพื่อนธรรม เป็นต้น
๖.๔.๕. ปฏิสันฐานต้อนรับแขกชาวไทยและอังกฤษ สนทนาธรรม สอนนักเรียน และเรียนหนังสือ
๖.๔.๖. ประชุมประจำเดือนทุกวันที่ ๑, ๑๕, ๒๐ ของทุกเดือน
๖.๔.๗. รับกิจนิมนต์ไปบรรยายธรรมตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ
๖.๔.๘. รับกิจนิมนต์ไปในพิธีทางราชการ ในส่วนศาสนสัมพันธ์กับศาสนาต่างๆ
๖.๔.๙. รับกิจนิมนต์ไป ในงานมงคล,
อวมงคลสำหรับชาวไทยและชาวอังกฤษ

๗. กิจกรรมสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันทำบุญเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันทอดกฐินและลอยกระทง

๘. กิจกรรมในวันเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
วันขึ้นปีใหม่

วันสงกรานต์
งานพิเศษวันมูลนิธิแองโกล-ไทยเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๙. กิจกรรมสำคัญประจำวัน 

วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สอนกรรมฐานแก่นักศึกษาที่มหาลัยเบอร์มิงแฮม
กิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากชาวไทย ชาวอังกฤษ และชาวยุโรปเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเรียน การสอนภาษาไทย ได้ถูกจัดไว้ในโครงการหลักสูตรภาษาต่างชาติของวิทยาลัย City College
หนึ่งในวิทยาลัยของเมืองเบอร์มิงแฮม

พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ(ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ)

เจ้าอาวาส

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

หมู่บ้าน Kings Bromley. Eastfields House, Alrewas Road, Burton on Trent, Staffordshire DE13 7HR 
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |