ขั้นตอนการแนะนำวัด
 
            1.เลือกประเทศ
            2.เลือกจังหวัด
            3.เลือกเมือง
            4.ใช่ชื่อวัด
            5.ระบุรายละเอียดของผู้แนะนำ
               - ชื่อ/สกุล
               - โทรศัพท์
               - E-mail
            6.ระบุความเกี่ยวโยงกับวัด เช่น เป็นเจ้าหน้าที่วัด หรือ ผู้เยี่ยมชม
            7.ใสประวัติวัดโดยละเอียด
               - เจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน
               - พ.ศ.ที่สร้าง/ผู้สร้าง
               - หมายเลขโทรศัพท์
            8.ที่อยู่ หรือ สถานที่ตั้งของวัด
            9. ใส่รูปถ่าย ความละเอียด 310x325 pixels 
 
        *** ไม่สามารถแนะนำข้อมูลได้ หรือ
                หลังแนะนะข้อมูลแล้วต้องการขึ้นโชว์หน้าเวป ให้แจ้ง 109วัด ทันที 
 
            Tel.     : 0 2703 1111           
            E-mail : pakpoom@109wat.com
           
 
 
เลือกประเทศ :
เลือกภาคหรือรัฐ :
เลือกเมือง :
ชื่อวัด :
ผู้แนะนำ :
เกี่ยวข้องกับวัดโดยเป็น :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :
ประวัติวัด :
ที่อยู่วัด :
เบอร์โทรศัพท์วัด :
                                                      ภาพประกอบ
Photo 1 :       Photo 6 :  
    310*235 pixels         310*235 pixels  
Photo 2 :     Photo 7 :  
    310*235 pixels         310*235 pixels  
Photo 3 :     Photo 8 :  
    310*235 pixels         310*235 pixels  
Photo 4 :     Photo 9 :  
    310*235 pixels         310*235 pixels  
Photo 5 :     Photo 10 :  
    310*235 pixels         310*235 pixels  
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |